For the many journeys in life
>FORMULARZE ARVAL>Klient indywidualny
 • dane
  osobowe
 • dane
  kontaktowe
 • inne
  • dane osobowe żony/męża
  • dane dodatkowe żony/męża
  • dane kontaktowe żony/męża
  • informacja o dochodach żony/męża
 • informacje
  o dochodach
 • samochód
 • wyślij
  wniosek

dane osobowe

data wydania dokumentu tożsamości*

data urodzenia*

adres zameldowania

adres korespondencyjny*

data zamieszkania*

rozdzielczość majątkowa*

Wypełnij w przypadku dotacji „Mój elektryk”

data ważności KDR

data wydania dokumentu tożsamości małżonka*

data urodzenia*

adres zameldowania

od kiedy uzyskiwany jest dochód ze wskazanego źródła*

adres siedziby firmy*

od kiedy uzyskiwany jest dochód ze wskazanego źródła*

adres siedziby firmy*

opcja opony do wnioskowanego samochodu

* - zgody wymagane do złożenia Wniosku
** - upoważnienia są obligatoryjne (również dla wnioskodawcy nr 2)
Czytaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) i BIK S.A., zgodnie z art. 105a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu samochodowego w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w Banku jak i w BIK. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Bank informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązków Banku, związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych i stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe: 1. Bank przekazuje podane przez Pana/Panią dane osobowe do Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK S.A.”) z siedzibą w Warszawie, a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez BIK S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe. Informacja o zasadach przetwarzania danych przez BIK znajduje się na stronie www.bnpparibas.pl. 2. Bank może przekazać podane przez Pana/Panią dane osobowe do Systemu Bankowy Rejestr, administrowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 3. Dane przekazane do BIK oraz do Systemu Bankowy Rejestr, mogą być udostępniane: a) bankom i innym podmiotom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli o których mowa w art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe; b) biurom informacji gospodarczych w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Czytaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Bank w celu przekazywania informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Bank zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Szczegółowy wykaz danych dotyczących tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku
Czytaj
W związku z wnioskowaniem o wynajem długoterminowy za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska S.A.: 1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których administratorem jest BNP Paribas Bank Polska S.A., w celu świadczenia przez Bank usług konsultacyjno-doradczych na rzecz Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., polegających na ocenie zdolności klientów Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. wnioskujących o wynajem długoterminowy do realizacji ww. umowy; 2) Upoważniam Bank do przekazywania, w trybie określonym w art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, informacji objętych tajemnicą bankową, w tym danych osobowych do Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., tj. informacji dotyczących niniejszego wniosku o Multiofertę oraz wyniku oceny zdolności klientów w związku z wnioskowaniem o wynajem długoterminowy za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska S.A..
Czytaj
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących nowych produktów, usług, promocji Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., stanowiących informacje handlowe, w tym wiadomości SMS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Czytaj
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym wiadomości SMS oraz email, dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów Banku oraz usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Bank. Szczegółowy wykaz danych dotyczących tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (www.bnpparibas.pl) oraz w oddziałach Banku
Czytaj
Wyrażam zgodę na przedstawianie drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Czytaj
Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne na przedstawianie przez Bank drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez Bank
Czytaj
1) Potwierdzam, że zostałam/-em poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie. 2) Przyjmuję do wiadomości, że ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przeze mnie we Wniosku oraz dokumentach, które załączam wraz z Wnioskiem. Upoważniam ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. lub podmioty działające na zlecenie Arval na podstawie stosownych pełnomocnictw do uzyskania informacji niezbędnych do weryfikacji Wniosku. 3) Wyrażam zgodę na telefoniczne zweryfikowanie przez Arval moich danych zawartych we Wniosku, nt. źródeł dochodu lub w zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu i upoważniam pracodawcę / zleceniodawcę do ich potwierdzenia. Dokonana weryfikacja Wniosku poprzez rozmowę telefoniczną jest skutecznym uzupełnieniem lub poprawieniem Wniosku i ma charakter Wniosku pierwotnego, a poprawka we Wniosku jest skuteczna z chwilą jej naniesienia i parafowania przez przedstawiciela ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. 4) Upoważniam ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. do potwierdzania we właściwych instytucjach złożonych przeze mnie oświadczeń i dokumentów. 5) Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym Wniosku i załączonych do niego dokumentach są prawdziwe i zgodne za stanem faktycznym i jestem świadoma/-y określonej w przepisach prawa odpowiedzialności wynikającej z poświadczenia nieprawdy.
Czytaj
1) Upoważniam Bank do wystąpienia do biur informacji gospodarczych, bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w terminie 60 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 2) Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnej. 3) Upoważniam BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie stosownych pełnomocnictw do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym dokumencie oraz dokumentach, które załączam wraz z wnioskiem, w tym do telefonicznej weryfikacji przez BNP Paribas Bank Polska S.A. moich danych zawartych w niniejszym dokumencie nt. źródeł dochodu lub w zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu i upoważniam pracodawcę / zleceniodawcę do ich potwierdzenia. Zobowiązuję się do upoważnienia pracodawcy, aby w każdym czasie w okresie trwania umowy na żądanie BNP Paribas Bank Polska S.A., udzielał BNP Paribas Bank Polska S.A. informacji o moich dochodach lub potwierdzał fakt mojego zatrudnienia. 4) Przyjmuję do wiadomości, że BNP Paribas Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przeze mnie we Wniosku oraz dokumentach, które załączam wraz z Wnioskiem. 5) Oświadczam, będąc świadomą/-ym odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego, iż wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe i kompletne. Jednocześnie zobowiązuję się do bezzwłocznego powiadomienia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przypadku ich zmiany. 6) Oświadczam, że otrzymałam/-em od BNP Paribas Bank Polska S.A.: a) informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, b) wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości oraz jestem świadoma/y ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.
Czytaj